فرم نظرسنجی

همکار عزیز باسلام
ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است به منظور حصول نتیجه بهتر و کسب نظرات شما در راستای ارتقای کیفیت و رضایت، با صرف وقت ارزشمند خود، پرسشنامه زیر را تکمیل نمایید.

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.